خصوصیات فردی راننده و محاسبه حق بیمه خودرو
خصوصیات فردی راننده و محاسبه حق بیمه خودرو

تیم شیم: در بحثمان رجع به نحوه محاسبه حق بیمه خودرو توضیح دادیم که عوامل اصلی در تعیین حق بیمه عبارت هستند از نوع ماشین، کاربری ماشین، سال ساخت ماشین و میزان پوشش بیمه. شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که آیا نباید این که راننده ماشین چه کسی و با چه ویژگی‌هایی است در قیمت بیمه‌نامه اثرگذار باشد؟ اگر نگاهی به فاکتورهای تعیین حق بیمه وسیل نقلیه در کشورهای مختلف دنیا بیاندازیم، مشاهده می‌کنیم که ویژگی‌هایی فردی راننده ماشین عامل مهمی در تعیین قیمت بیمه‌نامه است. عواملی مثل:

جنسیت

جرائم رانندگی

سن

تصادفات رانندگی

وضعیت تأهل

رتبه اعتباری

تاریخ اخذ گواهی‌نامه

دوره‌ تکمیلی رانندگی

همان‌طور که می‌دانید قیمت بیمه‌نامه نسبت مستقیمی با ریسک دارد. یعنی هر چه ریسک و احتمال خطر بیشتر باشد، بیمه‌نامه هم گران‌تر می‌شود. قضیه ساده است، هر چه خصوصیات راننده به شکلی باشد که آمار و احتمال تصادف را بیشتر کند، قیمت حق بیمه بیشتر می‌شود. پس انجا آمر مهم است، عنی اینکه میزان و شدت تصادفات راننده‌هایی با ویژگی‌هایی شبیه هم در چقدر بوده است. بنابراین در در حوزه بیمه هم، چیزی وجود دارد تحت عنوان آمار توصیفی که در آن از سرانه فراوانی و همچنین شدت خسارت به ازای هر راننده که به متغیرهای زیادی همچون سن، جنسیت، وضعیت تأهل و … بستگی دارد. این یعنی اگر سرانه بالاتر باشد، احتمال وقوع خطر بیشتر است و درنتیجه باید از این افراد، حق بیمه بیشتری دریافت کرد. سرانه پایین‌تر هم یعنی افراد مربوط به این دسته باید حق بیمه کمتری پرداخت کنند. خب برای اینکه خیلی با نخواهیم گیجتان کنیم و قبل از اینکه صفحه را ببندید و بروید سراغ کارهای دیگرتان، بهتر است برخی از مفاهیم مهم را تعریف کنیم و بعد اصل قضیه عوامل اثرگذار در محاسبه حق بیمه خودرو را توضیح دهیم.

اصلاً فراوانی خسارت یعنی چه؟

خلی ساده: یعنی در مدت زمان که تحت پوششبیمه بوده‌اید، چند بار خسارت داشته‌اید. درواقع فراوانی خسارت می‌شود همان تعداد متوسط خسارت‌ها برای هر دوره زمانی (معمولاً یک‌ساله). مفهوم بعدی که با آن سر و کار داریم، سرانه فراوانی خسارت است به ازای هر بیمه‌گذار که از تقسیم فراوانی خسارت به دست آمده هر طبقه بر تعداد بیمه‌گذاران همان طبقه به دست می‌آید. منظور از طبقه و دسته و این‌ها، همان تقسیم‌بندی مربوط به سن و جنسیت و … است. برای مثال در یک سال زن‌ها چه تعداد خسارت داشته‌اند و مردها چه تعداد.

خب، مفهوم دیگر شدت خسارت است. اگر کل خسارت را بر تعداد خسارت‌ها تقسیم کنیم، شدت خسارت به دست می‌آید. درواقع این همان متوسط هزینه‌ها برای هر خسارت به شمار می‌رود.

متغیرهای محاسبه حق بیمه خودرو و سرانه فراوانی خسارت آن‌ها

جنسیّت

اولین متغیری که می‌خواهیم به آن بپردازیم، متغیر جنسیت است. درواقع در ادامه سعی می‌کنیم به مقایسه فراوانی و شدت خسارت برای متغیر جنسیت بپردازیم و درنهایت می‌خواهیم بگوییم، ریسک وقوع حادثه توسط زنان با مردان، تفاوت‌هایی کلیدی دارد. آمارها نشان می‌دهد سرانه فراوانی خسارت رانندگان مرد، به مراتب بیشتر از رانندگان زن است و این یعنی حق بیمه بیشتری باید بپردازند چرا که احتمال وقوع حادثه توسط آن‌ها بیشتر است. این در حالی است که سرانه شدت خسارت هم برای رانندگان مرد بیشتر از رانندگان زن است.

 آمارها نشان می‌دهد سرانه فراوانی خسارت رانندگان مرد، به مراتب
بیشتر از رانندگان زن است و این یعنی باید حق بیمه بیشتری بپردازند.

سن

در ارتباط با سرانه فراوانی خسارت و سن رانندگان باید بگوییم که نسبت یکسانی وجود ندارد به این معنا که گروه‌های سنی مختلف، دارای سرانه فراوانی خسارت مختلفی هستند. طبق آمار باید بگوییم، رانندگان بین سنین ۱۸ تا ۲۵ سال، به عنوان رانندگان پرخطر دسته‌بندی می‌شوند و رتبه اول را دارند. بعدازآن‌ها رانندگان ۲۵ تا ۳۰ سال هستند. بعدازآن‌ها افراد بالاتر از ۵۲ سال قرار می‌گیرند و درنهایت رانندگان کم ریسک یا افرادی که احتمال وقوع حادثه در آن‌ها کمتر است هم بین سنین ۳۰ تا ۵۲ طبقه‌بندی می‌شوند.

در ارتباط با سرانه شدت خسارت، به لحاظ پر ریسک بودن گروه‌های سنی، این‌طور طبقه‌بندی انجام گرفته که به ترتیب گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال، ۲۵ تا ۳۰ سال، ۳۰ تا ۵۲ سال و درنهایت گروه سنی بالاتر از ۵۲ سال، قرار می‌گیرند. درنتیجه فکر نکنم خیلی سخت باشد دانستن این‌که افراد بین ۱۸ تا ۲۵ سال باید حق بیمه بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها پرداخت کنند. رانندگان بالای ۵۲ سال هم کمترین نرخ حق بیمه را پرداخت خواهند کرد که خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

وضعیت تأهل

در این بخش می‌خواهیم به مقایسه سرانه فراوانی و شدت خسارت برای متغیر وضعیت تأهل بپردازیم. اینجا صحبت از افراد متأهل و مجرد مطرح خواهد بود و عدم یکسان بودن ریسک برای این دو طبقه. آمارها نشان می‌دهد سرانه فراوانی خسارت رانندگان مجرد به مراتب بیشتر از رانندگان متأهل است. شدت خسارت هم، وضعیت مشابهی دارد. این‌طور که شدت خسارت برای رانندگان مجرد بیشتر از رانندگان متأهل است. نتیجه هم درنهایت می‌شود این‌که افراد مجرد باید حق بیمه بیشتری در نسبت با افراد متأهل پرداخت کنند. خب البته این هم می‌شود یکی از مزیت‌های متأهل بودن در نظر گرفت. به هر حال…

سرانه فراوانی خسارت رانندگان مجرد به مراتب بیشتر از رانندگان متأهل است.

نوع گواهینامه؛ مؤثر در سرانه فراوانی خسارت

نوع گواهینامه هم در میزان حق بیمه‌ای که باید توسط افراد پرداخت شود تأثیر می‌گذارد. درواقع تأثیر اصلی آن روی سرانه فراوانی و شدت خسارت است. آمارها نشان می‌دهد بیش‌ترین سرانه فراوانی خسارت در بین این متغیر مربوط به گواهینامه نوع دو است. درواقع می‌شود همان ماشین‌های شخصی که داریم و سوارشان می‌شویم. بعدازآن رانندگانی که گواهینامه پایه یک دارند، قرار می‌گیرند و بعد رانندگان موتورسیکلت. این موضوع در شدت خسارت، تفاوت کوچکی دارد. آن هم این‌که جای رانندگانی که گواهینامه موتورسیکلت دارند با آن‌هایی که گواهینامه پایه یک دارند، عوض می‌شود. همین.

از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت میزان حق بیمه افرادی که گواهینامه نوع دو دارند بیشتر از رانندگان موتورسیکلت و افرادی است که گواهینامه نوع یک دارند. رتبه دوم هم به رانندگان موتورسیکلت می‌رسد و همین طور الی آخر. خیلی هم بعید و دور از ذهن نبود چرا که میزان تصادفات و خسارت‌های موجود، به راحتی می‌تواند این موضوع را به ما اثبات کند.

اهمیت و نقش خصوصیات فردی راننده

احتمالاً شما ما هم مثل ما فکر می‌کنید که در محاسبه حق بیمه خودرو در ایران جای عوامل مرتبط با خصوصیات فردی راننده خالی است. شما چه فکر می‌کنید. برای مثال وقتی می‌خواهید در بیمه تیمی تیم‌شیم فردی را به تیمتان اضافه کنید، چه مشخصاتی از او برایتان مهم‌تر است؟ سن؟ جنسیت؟ سابقه جرائم رانندگی؟

چقدر این مطلب برای شما مفید بود؟

Rezzaaمشاهده نوشته ها

  • رضا عطائی
  • متخصص در زمینه تولید محتوای بیمه ای و بورس
معتقدم دانشی که منتشر نشود، همانند آب مرداب، بلا استفاده است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *